هنر

فلسفه

ادبیات

آخرین مطالب

رخداد

مریم معتمدی فریزر از سال 1999 مدرس ارشد جامعه شناسی در گلداسمیتز دانشگاه لندن است. قبل از آن او مدرس...

سایه‌ی مدرن

یکی از میراث‌های روشنگری در ادبیات اروپای قرن نوزدهم و بیستم، اعتقاد به شناخت جهان بشری و این دیدگاه بود...